Belarusian words list

The goal of this list is to provide you a general idea of the Belarusian language. The words list shown below does not contain the most common Belarusian words, but a wide variation of randomly chosen words.

EnglishBelarusian (Cyrillic)Belarusian (Latinized)
whenкалі́kalí
to rubце́рціciérci
wideшыро́кіšyróki
notнеnie
to walkісці́, хадзі́цьiścí, chadzíć
warmцёплыciopły
to pushшту́рхацьštúrchać
stoneка́меньkámień
wingкрыло́kryłó
yellowжо́ўтыžóŭty
breastгру́дзіhrúdzi
bark (of a tree)кара́kará
to hitбіць, удара́цьbić, udaráć
to washмыцьmyć
to floatплыць, плы́сціpłyć
to laughсмяя́ццаśmiajácca
motherма́ціmáci
to playгуля́цьhuláć
legнага́nahá
manyшмат, многаšmat, mnoha
riverрака́raká
smallмалы́małý
to freezeмё́рзнуць, замярза́цьmiórznuć, zamiarzać
hairваласы́vałasý
rottenгнілы́hniłý
stickкій, па́лкаkij, páłka
you (plural)выvy
greenзялё́ныzialóny
to throwкіда́цьkidáć
seedсе́мя, насе́нне (зб.)siémia, nasiéńnie
to sleepспацьspać
to splitдзялі́ць, падзяля́цьdzialíć, padzialáć
childдзіця́dziciá
to holdтрыма́цьtrymáć
nightночnoč
roundкру́глыkrúhły
to seeба́чыцьbáčyć
meatмя́саmiása
ashпо́пелpópieł
theyяны́janý
redчырво́ныčyrvóny
longдо́ўгіdóŭhi
skyне́баniéba
hereтутtut
twoдваdva
someне́калькіniékalki
to burnпалі́цьpalíć
threeтрыtry
tongue (organ)язы́кjazýk
to flowцячы́ciačy
thatтой, гэ́ныtoj, hény
fewма́лаmáła
snowснегśnieh
birdпту́шкаptúška
treeдрэ́ваdréva
gutsвантро́быvantróby
kneeкале́наkaléna
moonме́сяцmiésiac
whatштоšto
goodдо́брыdóbry
louseвошvoš
to drinkпіцьpić
leafлістlist
to stabкало́цьkałóć
thickто́ўстыtóŭsty
to fallупа́сціupáści
dogсаба́каsabáka
headгалава́hałavá
dryсухі́suchí
nearблі́зкіblízki
blackчо́рныčórny
eyeво́каvóka
liverпе́чаньpiéčań
to sewшыцьšyć
noseносnos
fiveпяцьpiać
seaмо́раmóra
to lie (as in a bed)ляжа́цьlažáć
sharp (as a knife)во́стрыvóstry
windве́церviécier
whoхтоchto
allусёusio
dayдзеньdzień
bellyжыво́тžyvót
to eatе́сціjéści
oldстары́starý
tailхвостchvost
to vomitванітава́цьvanitaváć
to cutрэ́зацьrézać
to suckсмакта́ць, ссацьsmaktáć
to fightбіцца, змага́ццаbicca, zmahácca
smoothгла́дкіhłádki
snakeзмяя́źmiajá
Iяja
fogтума́н, імгла́tumán, imhłá
roadдаро́га, шляхdaróha, šlach
correctправі́льны, слу́шныprávilny, słúšny
to thinkду́мацьdúmać
to turn (intransitive)паваро́чваццаpavaróčvacca
to knowве́дацьviédać
flowerкве́ткаkviétka
fruitсадаві́наsadavína
straightпрамы́, про́стыpramý, prósty
hornрогroh
to fearбая́ццаbajácca
oneадзі́нadzín
otherі́ншыjínšy
featherпяро́piaró
to biteкуса́цьkusáć
wetмо́крыmókry
to countлічы́цьličyć
rootко́раньkórań
to blowдзьмуцьdźmuć
earthзямля́ziamlá
to sayказа́цьkazáć
backспі́наśpína
to hearчуцьčuć
heavyця́жкі́ciážkí
thereтамtam
smokeдымdym
to flyлята́цьlatáć
forestлесles
earву́хаvúcha
mouthротrot
to scratchчу́хаць, дра́пацьčúchać, drápać
whereдзеdzie
to sitсядзе́цьsiadziéć
fishры́баrýba
sandпясо́кpiasók
heartсэ́рцаsérca
bloodкроўkroŭ
you (singular)тыty
grassтрава́travá
whiteбе́лыbiéły
dull (as a knife)тупы́tupý
man (adult male)мужчы́наmužčýna
boneкосцьkość
saltсольsol
to giveдава́цьdaváć
to huntпалява́цьpalaváć
thisгэ́тыhéty
shortкаро́ткіkarótki
to killзабіва́цьzabiváć
iceлёдlod
eggя́йкаjájka
to squeezeсціска́цьściskáć
fat (noun)тлушчtłušč
wifeжо́нкаžónka
husbandмужmuž
neckшы́яšýja
to swellпу́хнуцьpúchnuć
newно́выnóvy
ropeвяро́ўка, шнурviaróŭka, šnur
womanжанчы́наžančýna
fireаго́ньahóń
fullпо́ўныpóŭny
badдрэ́нны, ке́пскі, благі́drénny, kiépski, błahí
to swimпла́вацьpłávać
to comeпрыхо́дзіцьprychódzić
to tieвяза́ць, звя́звацьviazáć, źviázvać
lakeво́зераvóziera
to breatheды́хацьdýchać
starзо́ркаzórka
to singспява́цьśpiaváć
thinто́нкіtónki
sunсо́нцаsónca
farдалё́кіdalóki
heёнjon
fingernailпазно́гацьpaznóhać
mountainгара́hará
coldхало́дныchałódny
weмыmy
skinску́раskúra
fourчаты́рыčatýry
rightпра́выprávy
to spitплява́цьplaváć
to dieпамі́рацьpamiráć
animalжывёла, зверžyvióła, źvier
dustпылpył
cloudво́блака, хма́раvóbłaka, chmára
to liveжыцьžyć
fatherба́цькаbáćka
bigвялі́кіvialíki
howякjak
narrowву́зкіvúzki
rainдожджdoždž
to digкапа́ць, рыцьkapáć, tyć
dirtyбру́дныbrúdny
to standста́яцьstajáć
handдало́нь, рукаdałóń, ruka
to pullцягну́цьciahnúć
yearгодhod
waterвада́vadá
to wipeвыціра́цьvyciráć
toothзубzub
to smellню́хацьniúchać
footступня́stupniá
wormчарвя́кčarviák
man (*human being*)чалаве́кčałaviék

Additional learning resources

﹤ Back to the language page